ประกาศผลการเสนอราคาโดยวิธีพิเศษ

0
54

กำหนดให้ประกาศวิธีพิเศษของหน่วยงานรัฐที่หัวหน้าส่วนราชการลงนาม เป็นข้อมูลข่าวสารที่จัดไว้ให้ประชาชนเข้าตรวจดูได้ตามมาตรา 9 (8) แห่งพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540

1

ไม่มีความคิดเห็น

ทิ้งคำตอบไว้