การสร้างธรรมาภิบาลในการจัดซื้อจัดจ้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

0
100

หนังสือ : ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว897
ลงวันที่ : ลงวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2558
เรื่อง : การสร้างธรรมาภิบาลในการจัดซื้อจัดจ้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

1

ไม่มีความคิดเห็น

ทิ้งคำตอบไว้