ประกาศราคากลาง โครงการบุกเบิกสายคอลอกาเอ-บางลาง หมู่ 5

0
88

ดินถมรองพื้นทางกว้าง 5.00 ม. หนา 0.20 ม. ยาว 1,500 ม. ขนาดผิวจราจรลูกรังกว้าง 5.00 ม. หนา 0.10 ม. ยาว 1,500 ม. หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 7,500 ตร.ม. พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ 1 ป้าย (รายละเอียดตามแบบแปลนที่ อบต. กาหนด)

1

ไม่มีความคิดเห็น

ทิ้งคำตอบไว้