ประกาศราคากลางโครงการบุกเบิกถมดินถนนสายดูซงสือมา–สายลาตอ หมู่ 1 ต.บาเจาะ

0
100

ปริมาณงาน : ขนาดบุกเบิกถนนกว้าง 5 ม. ยาว 1,000 ม. ถมดินขนาดกว้าง 4 ม. ยาว 1,000 ม. หนา 0.20 ม. ปริมาตรดินถมไม่น้อยกว่า 800 ลบ.ม. ผิวจราจรลูกรังกว้าง 4 ม. ยาว 1,000 ม. ปริมาตรลูกรังไม่น้อยกว่า 600 ลบ.ม. หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 4,000 ตร.ม. พร้อมป้าย ประชาสัมพันธ์โครงการ 1 ป้าย (รายละเอียดตามแบบ อบต.กำหนด)

1

ไม่มีความคิดเห็น

ทิ้งคำตอบไว้