ประกาศราคากลางโครงการบุกเบิกถมดินถนนสายกอตอ-ละหาร หมู่ 2 ต.บาเจาะ อ.บันนังสตา จ.ยะลา

0
93

ปริมาณงาน : ขนาดผิวจราจรลูกรังกว้าง 4.00 ม. ยาว 264 ม. หนา 0.20 ม. หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 1,056 ตร.ม. วางท่อ Ø 0.80 ม. จำนวน 2 จุดๆละ 6 ท่อน พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ 1 ป้าย (รายละเอียดตามแบบ อบต.กำหนด)

1

ไม่มีความคิดเห็น

ทิ้งคำตอบไว้