วิสัยทัศ/พันธกิจ

วิสัยทัศน์

  พัฒนาบุคลากร                                                สร้างชุมชนเข้มแข็ง
แหล่งน้ำไม่ขาดแคลน                                          เพื่อพัฒนาที่ยั่งยืน
บ้านเมืองน่าอยู่                                                  ชุมชนน่าอาศัย
เศรษฐกิจคุ้มชูได้                                                ด้วยหลักธรรมค้ำจุน

 พันธกิจ
1. จัดให้มีและบำรุงรักษาทางบกและทางน้ำ
2. จัดให้มีและบำรุงรักษาน้ำเพื่ออุปโภค
3. จัดให้มีและบำรุงรักษาแสงสว่างให้เพียงพอ
4. จัดให้มีการขยายระบบจำหน่ายไฟฟ้าให้ทั่วถึง
5. สนับสนุนส่งเสริมการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
6. สนับสนุนส่งเสริมอาชีพให้แก่ประชาชน
7. สนับสนุนส่งเสริมการกีฬาและนันทนาการ
8. จัดให้มีและสนับสนุนสวัสดิการสังคม
9. สนับสนุนส่งเสริมป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด
10. พัฒนาระบบจัดเก็บภาษี
11. พัฒนาบุคลากรของ อบต.
12. จัดให้มีและพัฒนาเครื่องมือเครื่องใช้ให้พร้อม
13. อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
14. จัดทำผังเมือง อบต.
15. เปิดเผยข้อมูลข่าวสาร
16. จัดให้มีและบำรุงรักษาทางระบายน้ำ