สภาพทั่วไป

เนื้อที่
                       เนื้อที่คิดเป็นตารางกิโลเมตรได้ 62 ตารางกิโลเมตร คิดเป็นไร่ได้ 36,675 ไร่

ลักษณะภูมิประเทศ
                       องค์การบริหารส่วนตำบลบาเจาะ ภูมิประเทศเป็นที่ราบชื้น และภูเขา ขนาบด้วยแม่น้ำทางฝั่งตะวันตกมีแม่น้ำปัตตานีทอดตลอด แนวจากทิศเหนือ

เขตการปกครอง
                       องค์การบริหารส่วนตำบลบาเจาะ แบ่งเขตการปกครองออกเป็น 5 หมู่บ้าน
หมู่ที่ 1 บ้านอูแบ พื้นที่ 8 ตารางกิโลเมตร หรือประมาณ 5,000 ไร่
หมู่ที่ 2 บ้านบาเจาะ พื้นที่ 4 ตารางกิโลเมตร หรือประมาณ 2,500 ไร่
หมู่ที่ 3 บ้านบางลาง พื้นที่ 18 ตารางกิโลเมตร หรือประมาณ 11,250 ไร่
หมู่ที่ 4 บ้านบียอ พื้นที่ 16 ตารางกิโลเมตร หรือประมาณ 10,000 ไร่
หมู่ที่ 5 บ้านคอลอกาเอ พื้นที่ 13 ตารางกิโลเมตร หรือประมาณ 8,125 ไร่

อาณาเขตติดต่อ
                       ทิศเหนือ ติดต่อกับ อบต. บันนังสตา และ อบต.ตลิ่งชัน
ทิศใต้ ติดต่อกับ เทศบาลตำบลเขื่อนบางลาง
ทิศตะวันออก ติดต่อกับ อบต.ตลิ่งชัน
ทิศตะวันตก ติกต่อกับ อบต.บันนังสตา โดยมีแม่น้ำปัตตานีเป็นเส้นแบ่งเขต

จำนวนประชากรของตำบล :
                       จำนวนประชากรในเขต อบต. 7,257  คน และจำนวนหลังคาเรือน 1,762 หลังคาเรือน

หมู่ที่

ชื่อบ้าน

จำนวน
ครัวเรือน

จำนวน
ประชากรชาย

จำนวน
ประชากรหญิง

รวม

1

บ้านอูแบ

362

835

847

1,682

2

บ้านบาเจาะ

334

824

874

1,698

3

บ้านบางลาง

435

929

948

1,877

4

บ้านบียอ

265

408

368

776

5

บ้านคอลอกาเอ

366

636

588

1,224

รวม

1,762

3,632

3,625

7,257