สภาพทางเศรษฐกิจ

ข้อมูลอาชีพของตำบล :
                       อาชีพหลัก คือ การทำสวน อาชีพรอง คือ การเลี้ยงวัว เลี้ยงแพะ แปรรูปมะนาว