สภาพทางสังคม

การศึกษา
                      ราษฎรในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลบาเจาะ ได้รับการศึกษาในภาคบังคับในระดับประถมศึกษา ส่วนใหญ่จะศึกษาต่อในโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม และมีบางส่วนที่ศึกษาต่อระดับมัธยมศึกษา
จำนวนโรงเรียนที่มีอยู่ในเขตพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลบาเจาะที่สังกัดสำนักงานเขตการศึกษา เขต 2 จ.ยะลา มีจำนวน 3 โรงเรียน คือ
1. โรงเรียนบ้านบาเจาะ หมู่ที่ 2
2. โรงเรียนบ้านบางลาง หมู่ที่ 3
3. โรงเรียนบ้านสาคู หมู่ที่ 4

                      ในระดับก่อนวัยเรียนองค์การบริหารส่วนตำบลบาเจาะ มีศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จำนวน 2 แห่ง คือ
1. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านบาเจาะ มีจำนวนเด็กนักเรียน 60 คน มีผู้ดูแลเด็ก 3 คน
2. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านบางลาง มีจำนวนเด็กนักเรียน 40 คน มีผู้ดูแลเด็ก 2 คน

ในระดับมัธยมศึกษา มีโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม 1 แห่ง คือ โรงเรียนอิสลามบาเจาะวิทยา
สาธารณสุข
                      1. ครอบครัวส่วนใหญ่ไม่นิยมใช้การวางแผนครอบครัว
2. อาคารศูนย์สาธารณสุขมูลฐานยังมีไม่ครบทุกหมู่บ้าน
3. สถานีอนามัยมี 1 แห่ง