การบริการพื้นฐาน

ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
                      ประชาชนในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลบาเจาะ ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ความไม่สงบในพื้นที่สามจังหวัดชายแดนภาคใต้ เนื่องจากพื้นที่ตำบลบาเจาะถือเป็นพื้นที่สีแดง มีเหตุการณ์ความไม่สงบเกิดขึ้น

 ทรัพยากรธรรมชาติ
                      ทรัพยากรธรรมชาติในเขตตำบลบาเจาะ มีพื้นที่สาธารณะซึ่งเป็นพื้นที่ราชพัสดุ อยู่ในเขตหมู่ที่ 2 มีภูเขาซึ่งมีถ้ำลำธารน้ำไหลผ่าน และมีพื้นที่ป่าเป็นบางส่วน เป็นที่ตั้งโรงผลิตน้ำประปาส่วนภูมิภาค ให้บริการแก่ประชาชนเขตเทศบาลตำบลบันนังสตา
พื้นที่บางส่วนประชาชนได้เข้าไปทำสวนผลไม้ และปลูกยางพารา
แนวความคิดในเรื่องอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ยังต้องปลูกฝังจิตสำนึกการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้กับประชาชน